اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78

الکتروپمپ پنتاکس 33964111-021

تلفن

  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78

   خروجی اخبار